Hallinnointi

CSC:n lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi omistajat ovat muodostaneet omistajayhteistyötä varten neuvottelukunnan, joka laatii yhtiön omistajastrategian.

 • Yhtiökokous
  Yhtiökokous on CSC:n ylin hallinnollinen elin. Yhtiökokous käsittelee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä tilintarkastajan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua.

  Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen ministeri, kansliapäällikkö, hallinto-osaston päällikkö taikka muu hallinto-osaston virkamies, joka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa. Korkeakoulujen edustajina yhtiökokouksissa toimivat valtakirjalla rehtorit tai muut korkeakoulujen nimeämät edustajat, jotka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

 • Hallitus
  Hallitus nimitetään vuodeksi kerrallaan ja se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallitus edistää yhtiön etua ja valvoo yhtiön kirjanpitoa, varainhoitoa, tuloskehitystä ja hallintoa. Se käsittelee kaikki CSC:n toiminnan kannalta laajakantoiset asiat, kuten strategian, toimintasuunnitelman, budjetin, merkittävät investoinnit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus vahvistaa vuosittain itselleen työjärjestyksen ja toimittaa työskentelystään itsearvioinnin CSC:n omistajaohjauksesta vastaavaan opetus- ja kulttuuriministeriöön.
   

 • Toimitusjohtaja
  CSC:n liiketoimintaa ja tavoitteiden toteuttamista johtaa toimitusjohtaja osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön sekä hallituksen ohjeiden ja vahvistetun strategian mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä, juoksevasta hallinnosta ja toiminnallisista päätöksistä. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, joka tuottaa lisäarvoa valmistelemalla, keskustelemalla ja toteuttamalla päätöksiä.
   

 • Neuvottelukunta 
  CSC:n omistajat (70% valtio, 30% suomalaiset korkeakoulut) ovat järjestäneet omistajayhteistyön laatimalla osakassopimuksen ja muodostamalla yhteisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunta edistää omistajien etua, ja sen tärkein tehtävä on laatia yhtiölle omistajastrategia ja valvoa sen toteutumista. Neuvottelukunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtio nimittää siihen viisi jäsentä ja korkeakoulut yhteensä viisi jäsentä. Valtio nimittää myös puheenjohtajan.


 


Hallinnointiperiaatteet

Valtion omistamaa erityistehtäväyhtiötä koskevat pääsialliset normit ovat Suomen osakeyhtiölaki (624/2006) ja laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistusohjauksesta (1368/2007 ja 1315/2016). CSC:n hallinnointia ohjaavat lisäksi valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätös (VNK/2020/48) sekä yhtiöjärjestys ja yhtiön hallituksen määrittelemät periaatteet ja ohjeet. CSC noudattaa listaamattomana yhtiönä soveltuvin osin myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020).