Kestävä kehitys

Tarjoamme IT-ratkaisuja digitalisaatioon ja vihreään siirtymään sekä noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ilmasto ja eettinen liiketoiminta ovat meille tärkeitä arvoja, samoin asiakkaamme ja työntekijämme. Toteutamme kestävän kehityksen tavoitteita ja arvoja päivittäisessä työssämme ja autamme asiakkaitamme löytämään uusia ja kestäviä innovaatioita vihreämpää ja parempaa tulevaisuutta varten.

Vähennämme kaikkien konesaliemme päästöjä parantamalla energiatehokkuutta ja käyttämällä vain uusiutuvaa energiaa, tällä hetkellä vesivomaa. LUMIn datakeskuksen hukkalämpö kierrätetään kaukolämpöön ja energiamäärä vastaa noin 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä, pienentäen koko kaupungin hiilijalanjälkeä.

Noudatamme eettisen liiketoiminnan korkeita standardeja. Vahvistamme koulutuksen digitalisaatiota ja tuemme yliopistojen Digivisio 2030 -hanketta. Tarjoamalla resursseja ja tukea tutkimusyhteisölle edistämme ilmastonmuutoksen, ympäristötieteiden ja fuusioenergian tutkimusta.

Tarjoamme tutkijoille datanhallintapalveluja datan arvon maksimoimiseksi ja edistämme avointa dataa, datan uudelleenkäyttöä sekä FAIR-periaatteita. Huolehdimme tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen digitaalisesta pitkäaikaissäilyttämisestä.

Kestävää kehitystä koskeva työmme keskittyy neljän pääteeman ympärille: ilmastoteot, menestyvät asiakkaat, eettinen liiketoiminta ja innostuneet työntekijät.

Neljä keskeistä teemaa

CSC:n ilmastotoimet

Edistämme vihreää siirtymää kasvattamalla ekologista kädenjälkeämme ja pienentämällä jalanjälkeämme. Datakeskustemme energiatehokkuus pysyy erinomaisella tasolla, mikä tarkoittaa sitä, että PuE-arvo (power usage effectiveness) on alle 1,6. Esimerkiksi Kajaanin konesalissamme ilmajäähdytteisten järjestelmien PuE-arvo on 1,04. PuE-arvo lasketaan jakamalla käytetty kokonaisenergia IT-laitteiden käyttämällä energialla.

Kajaanin datakeskuksen hukkalämpö käytetään uudelleen kaukolämpönä ja me käytämme vain uusiutuvaa energiaa. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet myös kaikissa kilpailutuksissamme, myös tulevien sähkösopimusten kilpailutuksissa.

Esimerkkejä

Elmer/Ice-ohjelmisto on kehitetty pääosin CSC:llä ja se on yksi tärkeimmistä jäätikkömallinusohjelmistoista maailmanlaajuisesti. Elmer/Ice:lla lasketut tieteelliset artikkelit ovat olleet tärkeä syöte myös IPCC:n raporteille.

SMEAR-tutkimusasemien tuottama data tallennetaan ja julkaistaan avoimesti AVAA-palvelussamme. SMEAR-asemat mittaavat ilmakehän ja boreaalisen vyöhykkeen metsän välisiä aineen ja energian virtoja. AVAA on yksi tuottamistamme Fairdata-palveluista.

Olemme yksi keskeisistä toimijoista uudessa fuusiotutkimuksen keskuksessa, E-TASC Helsinki Advanced Computing Hubissa. E-TASC HEL pyrkii parantamaan fuusiotutkimuksen laskennallisia edellytyksiä ja tukee tekoaälyn käyttöä fuusiotutkimuksessa. Fuusioenergian tutkijat ovat perinteisesti olleet laaja ja merkittävä laskentapalveluiden käyttöjäryhmä.

Menestyvät asiakkaat

Me autamme tutkimus- ja koulutusyhteisöjä, julkisen sektorin toimijoita sekä yhteistyökumppaneitamme julkisella ja yksityisellä sektorilla vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Olemme kansainvälisesti korkeatasoinen datan hallinnan ja dataintensiivisen tieteellisen laskennan alueen toimija, ja tutkijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa saavat kilpailuetua ja hyötyjä käyttämälle meidän tutkimusekosysteemiämme. 

Kehitämme ja ylläpidämme kansallista tutkimuksen ja opetuksen tietoverkko Funetia ja edustamme Suomea kansainvälisessä yhteistyössä kuten NORDUnet- ja Géant-yhteistyössä.

Edistämme erilaisten tietovarantojen hyödyntämistä ja ristiinkäyttöä ja parannamme omistajiemme tarpeiden mukaisesti data-analytiikan ja tiedolla johtamisen edellytyksiä.

Eettinen liiketoiminta

Ylläpidämme korkeaa moraalia yrityskansalaisena ja odotamme toimittajiemme noudattavan samoja arvoja. Eettiset arvot ovat näkyvät toiminnassamme esteettömässä verkkosisällössä ja läpinäkyvässä taloushallinnossa. Työntekijämme tuntevat käytöskoodimme ja noudattavat sitä. Tunnistamme oman toimintamme merkityksen eettisen liiketoiminnan harjoittamisessa, mutta myös alihankkijoidemme toiminta on ratkaisevaa. Siksi otamme käyttöön toimittajien eettisen ohjeiston kaikissa sopimuksissamme vuodesta 2022 alkaen.

Haluamme varmistaa, että tarjoamamme työympäristö on turvallinen kaikille työntekijöillemme, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Jokaisella työntekijällä on oikeus olla oma itsensä ja tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti muiden kanssa. Otamme kaiken häirinnän erittäin vakavasti ja pyrimme ratkaisemaan kaikki häirintäepäilyt. Olemme ottaneet käyttöön CSC Whistleblower -järjestelmän Euroopan unionin direktiivin (EU 2019/1937) ja sitä seuraavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. CSC Whistleblower -järjestelmän kautta kaikki häirintäepäilyt otetaan vastaan ja selvitetään neutraalisti hyvän hallintotavan mukaisesti.

Innostuneet työntekijät

Työntekijöidemme hyvinvointi on erittäin tärkeää meille. Tavoitteemme on varmistaa, että hyvinvointi, monimuotoisuus ja kaikkien mukaanottaminen ovat juurrutettuina kulttuuriimme ja käytäntöihimme. Lähestymme tätä tavoitetta vaalimalla hyvinvointia ja rohkaisemalla mukaan ottavaan kulttuuriin, joka arvostaa monipuolisuutta. Pyrimme kaikkien esihenkilötaitojen jatkuvaan kehittämiseen.

Haluamme mahdollistaa työntekijöillemme monipaikkaisen työympäristön, joka on sujuva ja yhteisöllinen. Arvostamme osallistavaa, oikea-aikaista, edustuksellista ja vastuullista päätöksentekoa kaikilla organisaatiotasoillamme. Mittaamme näiden arvojen toteutumista vuosittaisilla henkilöstökyselyillä ja seuraamalla henkilöstöjakaumaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Agenda 2030:n tavoitteita on 17, joista 10 koskettaa suoraan CSC:tä.

Tavoite 3. Terveyttä ja hyvinvointia, tavoite 4. Hyvä koulutus, tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvo, tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa, tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvuatavoite 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, tavoite 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, tavoite 12. Vastuullista kuluttamista, tavoite 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, tavoite 17. Yhteistyö ja kumppanuus