News

Back

Termit tutuksi – Opetus- ja koulutussanasto OKSA julkaistu 

Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) ensimmäinen, liki 560 käsitettä sisältävä virallinen laitos julkistettiin perjantaina 20.4.2018 Helsingin yliopiston oppimiskeskus Minervassa. Sanasto sisältää alan suomenkielisten termien lisäksi englannin- ja ruotsinkieliset vastineet.  

Toimialaa koskevassa viestinnässä ajoittain haasteeksi voi tulla käsitteiden yleinen ymmärrettävyys. Esimerkiksi koulutusasteita koskevassa lainsäädännössä saatetaan samasta käsitteestä käyttää eri termejä. OKSA tarjoaa yhteisesti sovittuja käsitteiden määritelmiä ja termisuosituksia ja pyrkii siten harmonisoimaan kielenkäyttöä opetus- ja koulutusalalla. 

Ensimmäisessä julkaisussa painottuvat korkea-asteen termit mutta jatkossa sanastoa tullaan laajentamaan asteittain myös muiden koulutusasteiden puolelle. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen, kaikki koulutusasteet kattava opetus- ja koulutusalan sanasto.
 


KUVA: THINKSTOCK
 

Sanastotyöstä vipua verkkopalveluiden kehittämiseen 

Sanastotyö laitettiin liikkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta jo vuonna 2010 osana Oppijan verkkopalveluiden (nyk. Opintopolku) uudistamista. Tarve sanastotyön tekemiseen kumpusi alun perin tietojärjestelmien yhteentoimimattomuudesta. Kielenkäyttöä yhdenmukaistamalla haluttiin edistää yhteentoimivien digitaalisten palveluiden rakentamista.  

Jo hyvin pian huomattiin, ettei työtä ole perusteltua rajata yksin tietojärjestelmissä käytettäviin termeihin – terminologisia pulmia liittyi myös muihin käsitteisiin.  

Vuosien varrella OKSA-sanastosta on rakentunut yhä leimallisemmin alan yleissanasto, joka auttaa sekä tietojärjestelmäkehityksessä että missä tahansa tilanteessa, jossa pyritään yhteisen ymmärryksen luomiseen. Sanaston avulla tiedon tuottajat, hakijat ja käyttäjät pystyvät viestimään mahdollisimman häiriöttömästi. Sanasto tukee myös säädösvalmistelua.
 

Termien ymmärrettävyyttä edistetään yhteistyössä 

Sanastotyötä on tehty säännöllisesti kokoontuneessa OKSA-jaoksessa, joka koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen eri osastojen, korkea-asteen, CSC:n sekä terminologian asiantuntijoista. Termien kieliversioinnit on tuotettu muun muassa hallinnon ja korkeakoulujen kääntäjistä koostuvassa Glossary groupissa. Terminologisesta osaamisesta, työn organisoimisesta ja toteuttamisesta sekä valmiin julkaisun toimittamisesta on vastannut Sanastokeskus TSK.  

OKSA on tarkoitettu asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa opetustoimen suositelluista termeistä ja niiden merkityksistä.  
 
OKSA-sanasto julkaistiin tässä vaiheessa sekä valtioneuvoston julkaisusarjassa että Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa. Myöhemmin sanasto on tarkoitus julkaista myös yhteentoimiva.suomi.fi-sanastoeditorin yhteydessä sekä Finto:ssa, mikä osaltaan lisäisi ja sujuvoittaisi sanaston käytettävyyttä ja edistäisi siten esimerkiksi yhteentoimivien tietojärjestelmien rakentamista.
 

Lisätietiedot:  

Valtioneuvoston julkaisusarja
Sanastokeskuksen TEPA-termipankki