CSC:n tutkimuksen palvelujen yleiset käyttöehdot

Voimassa: 16.5.2018 alkaen

 1. Palvelu on tarkoitettu akateemiseen käyttöön Suomessa, ellei etukäteen ole toisin sovittu
 2. Tutkimustuloksien tulee olla julkisia
 3. Käyttäjätunnuksen rekisteröinti ja käyttäjäksi tuleminen
 4. Käyttäjänä olet vastuussa palveluiden käytöstä
 5. Käyttäjä- ja projektihallinta
 6. Sisältö
 7. Varmuuskopioita otetaan vain rajoitetusti eikä niiden toimivuutta taata
 8. Palvelutason kuvaus ja vastuunrajoitus
 9. Miten ja milloin käyttäjätunnukset suljetaan?
 10. Ota yhteyttä CSC:hen

Kiitos, että käytät CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ("CSC") tutkimuksen palveluja. Käyttämällä CSC:n palveluja, joissa viitataan näihin ehtoihin, hyväksyt samalla nämä ehdot. Perehdy siksi niihin huolellisesti.

Joihinkin palveluihin liittyy lisäkäyttöehtoja tai -vaatimuksia. Lisäehdot ovat saatavissa palvelukuvauksista ja ne ovat osa sopimustasi CSC:n kanssa, jos käytät kyseisiä palveluja. CSC varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja. CSC ilmoittaa käyttäjille olosuhteisiin soveltuvalla tavalla, esimerkiksi palvelun käyttäjätiedotteissa tai sähköpostitse, jos se tekee olennaisia muutoksia näihin ehtoihin.

1. Palvelu on tarkoitettu akateemiseen käyttöön Suomessa, ellei etukäteen ole toisin sovittu

CSC:n palveluiden käyttöoikeus annetaan korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja opetukseen Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä valtion tutkimuslaitoksissa, ellei toisin ole sovittu.

Käyttäjät voivat käyttää CSC:n palveluita vain sovittuun tarkoitukseen. Tarkoitus sovitaan silloin, kun CSC avaa käyttäjätunnuksen tai hyväksyy hakemuksen. Tarkoitusta voidaan myöhemmin tarkentaa tutkimussuunnitelman, tavoitteiden, ehdotuksen tai muun päämäärien määrittelyn avulla.

CSC:n palvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten lisenssiehtoja. Esimerkiksi valmistajat tai ulkopuoliset viranomaiset voivat rajata käyttötarkoituksen pelkästään tutkimukseen tai rajata käyttäjien kansallisuutta tai organisaatiota. Lisäehtojen vaikuttaessa palveluun CSC saattaa nämä lisäehdot käyttäjän saataville.

Käyttäjät ovat vastuussa siitä, että palvelujen käyttö noudattaa lakeja, kaikkia soveltuvia määräyksiä ja lisenssiehtoja.             

2. Tutkimustuloksien tulee olla julkisia

Ellei toisin ole sovittu, tutkimustulokset on julkaistava, mieluiten vertaisarvioituina.

Käyttäjä sitoutuu mainitsemaan julkaisuissaan ja esityksissään, että tulosten tuottamiseksi on käytetty CSC:n palveluita. Miten CSC mainitaan julkaisussa?

3. Käyttäjätunnuksen rekisteröinti ja käyttäjäksi tuleminen

CSC:n palveluiden käyttämiseksi tulee hakea käyttäjätunnus tavalla, joka on kuvattu CSC:n www-sivuilla. CSC varaa oikeuden hylätä hakemuksen.

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Käyttäjän on käytettävä organisaationsa (esimerkiksi korkeakoulun tai yrityksen) sähköpostiosoitetta ensisijaisena yhteystietonaan. Ota yhteyttä CSC:hen, ellei organisaatiosi tällaista sähköpostiosoitetta tarjoa.

Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän jäsenorganisaatiossa toimivat käyttäjät ovat velvollisia yhdistämään CSC-käyttäjätunnuksensa ja Haka-identiteettinsä.

CSC ylläpitää asiakasrekisteriä ja sen rekisteriselostetta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) ja kansallisen tietosuojasäännöstön mukaisesti. CSC:n tietosuojaseloste sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen.

CSC tarvitsee käyttäjän yhteystiedot voidakseen ilmoittaa käyttäjälle muutoksista näihin ehtoihin, käyttökatkoista, palvelutiedoista ja muista tärkeistä asioista.

Käyttäjien on ilmoitettava CSC:lle, jos heidän yhteystietonsa muuttuvat.

CSC:llä on oikeus julkaista yleistiedot käyttäjästä ja tarkoituksesta, johon käyttöoikeus on myönnetty. Nämä yleistiedot kattavat käyttäjän nimen, organisaation, tieteenalan, projektin nimen, kuvauksen ja resurssien käytön.

4. Käyttäjänä olet vastuussa käyttäjätunnuksen ja palveluiden käytöstä

Älä milloinkaan:

 • jätä suojaamatta tai jaa tunnistautumistietojasi (tunnuksiasi, salasanojasi tai tunnistautumisavaimiasi) tai laiminlyö palvelukuvauksessa kuvattuja turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksiasi;
 • käytä väärin mitään CSC:n tai kolmannen osapuolen palvelua tai omaisuutta, mukaan lukien aineettomat oikeudet; lain rikkominen on aina väärinkäyttöä;
 • käytä väärin kenenkään sisältöä, tunnistautumistietoja tai muuta luottamuksellista tietoa;
 • lähetä tai välitä roskapostia tai loukkaavia viestejä;
 • tunkeudu luvatta tietojärjestelmiin tai tarkoituksellisesti häiritse niitä tai palveluiden verkkoliikennettä.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi CSC:lle, jos hänen käyttäjätiliään tai -tunnustaan on käytetty luvatta tai tunnistautumistiedot ovat kadonneet tai ne on varastettu.

Käyttäjä on vastuussa myös tunnuksen voimassaolon jälkeen vahingosta ja kustannuksista, joita CSC:lle aiheutuu:

 • näiden ehtojen rikkomisesta;
 • kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden käytöstä näiden palveluiden yhteydessä.

5. Käyttäjä- ja projektihallinta

Tarvitset CSC-projektin käyttääksesi palveluita. Käyttäjä on ainakin yhden projektin jäsen. Resurssien allokointi (laskutusyksiköt) perustuu CSC-projekteihin.

Kullakin projektilla on yksi käyttäjä, joka on projektin vastuuhenkilö. Oletusarvoisesti hän on ensimmäinen käyttäjä.

 • Projektin vastuuhenkilö toimii projektin ja CSC:n välisenä yhteyshenkilönä.
 • Projektin vastuuhenkilö voi lisätä tai pyytää CSC:tä lisäämään käyttäjiä projektiinsa.
 • Projektin vastuuhenkilö on vastuussa projektinsa käyttäjien identiteetin varmistamisesta. Käyttäjien, joilla on tunnus suomalaisissa korkeakouluissa, varmistus tehdään oletusarvoisesti.
 • Jäsenen lähtiessä projektista projektin vastuuhenkilön on päivitettävä projektin jäsenten listaa vastaavasti.

Projekti on voimassa vuoden kerrallaan myöntöpäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. CSC muistuttaa jäseniä ennen projektin päättymispäivää.

CSC:n pyynnöstä projektin vastuuhenkilön on raportoitava projektin etenemisestä ja palveluiden käytöstä.

6. Sisältö

Sisältö tarkoittaa käyttäjän dataa, ohjelmistoja, virtuaalipalvelimia, järjestelmiä tai prosesseja, jotka käyttävät tai ovat vuorovaikutuksessa CSC:n palvelun kanssa.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että sisältö, joka on tallennettu tai jota välitetään CSC:n palveluiden kautta, on kaikkien soveltuvien lakien, määräysten ja näiden ehtojen mukainen.

Jos sisältö koostuu henkilötiedoista, arkaluonteisista henkilötiedoista tai muusta luottamuksellisesta tiedosta, käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tiedon käsittelyyn käytetty palvelu noudattaa vaadittavaa turvallisuustasoa.

Käyttäjä antaa CSC:lle oikeuden käsitellä sisältöä palvelun tuottamistarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi automaattinen monitorointi, tietoturvahaavoittuvuuksien havainnointi, tunkeutumisen havainnointi ja esto, varmuuskopioiden ottaminen, sisällön kopiointi tai siirto sekä virheiden jäljitys. Tuottaessaan palvelua CSC huolehtii tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta lakien mukaisesti.

Palvelun käytöllä ei ole vaikutuksia sisällön omistusoikeuksiin, ellei toisin ole sovittu.

Käyttäjät ovat vastuussa sisällön jakamisesta projektin ja omien vaatimustensa mukaan. Esimerkiksi, jos käyttäjä lähtee projektista, projektin käyttäjien on huolehdittava siitä, että sisältö siirretään jollekin projektin toiselle käyttäjälle.

Käyttäjätunnuksen sulkeuduttua tai päätyttyä CSC ryhtyy käyttäjän pyynnöstä kohtuullisin toimenpiteisiin toimittaakseen hänelle kopion sisällöstä, johon käyttäjällä on omistusoikeus tai tekijänoikeudet. Käyttäjän on tehtävä tämä pyyntö 90 päivän kuluessa käyttäjätunnuksen sulkeuduttua tai päätyttyä ja toimitettava CSC:lle paikka, jonne sisällön voi tallentaa.  Käyttäjän sisällön kopio saattaa teknisesti jäädä varmuuskopioille, mutta tähän sisältöön pääsy on tarkasti rajattu.

7. Varmuuskopioita otetaan vain rajoitetusti eikä niiden toimivuutta taata

CSC ottaa varmuuskopioita joistakin sisällöistä. Tämä on määritelty kyseisen palvelun kuvauksessa. CSC ei kuitenkaan takaa minkään sisällön palauttamista eikä ole vastuussa tiedostojen katoamisesta mistään syystä.

CSC suosittelee, että käyttäjä säilyttää itse ajan tasalla olevaa kopiota sellaisesta sisällöstä, jonka säilyminen on tärkeää.

8. Palvelutason kuvaus ja vastuunrajoitus

CSC ei takaa, että palvelu toimii virheettömästi ja keskeytyksettä tai että viestit palveluun, palvelusta tai sen kautta ovat täysin turvallisia. CSC kuitenkin pyrkii noudattamaan alan parhaita käytäntöjä ja turvallisuustoimenpiteitä.

Käyttäjät käyttävät palveluita omalla vastuullaan eikä CSC ole vastuussa mistään syntyneistä vahingoista.

CSC pidättää oikeuden muuttaa tai lopettaa kunkin palvelun milloin tahansa.

9. Miten ja milloin käyttäjätunnukset suljetaan?

Käyttäjätunnus on voimassa vuoden kerrallaan myöntöpäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. CSC lähettää käyttäjälle muistutuksen hyvissä ajoin ennen tunnuksen viimeistä voimassaolopäivää.

Palveluiden käyttöoikeus päättyy, kun käyttötarkoitus ei ole enää voimassa tai kun käyttäjän opiskelu- tai työsuhde organisaatioonsa on päättynyt. Jos käyttäjä haluaa jatkaa palvelujen käyttöä uudessa organisaatiossa, hänen on otettava yhteyttä CSC:hen käyttöoikeuden varmistamiseksi.

Päättyvää käyttäjätunnusta ja siihen liittyvä sisältöä käsitellessään CSC noudattaa palvelukuvausta ja palvelun käyttöehtoja. CSC ilmoittaa käyttäjälle käyttäjän ilmoittamaan yhteysosoitteeseen ennen käyttäjätunnuksen ja sisällön poistamista.

CSC sulkee tai keskeyttää käyttäjätunnuksen käytön ilmoittamatta:

 • palveluiden luvattoman käytön vuoksi;
 • jos CSC:llä on perusteltu syy epäillä, että palveluja käytetään näiden ehtojen vastaisesti.

Voit sulkea käyttäjätunnuksesi ilmoittamalla CSC:lle alla olevien yhteystietojen kautta. Ilman lainmukaisia vaatimuksia käyttäjätunnus ja siihen liittyvä sisältö tuhotaan (varmuuskopioille voi jäädä jotakin tietoa). Tätä sisältöä ei voi palauttaa, kun käyttäjätunnus on poistettu.

CSC säilyttää ja käyttää yleistä käyttäjätietoa (kohdan 3 mukaisesti) raportointi- ja tilastotarkoituksiin, vastatakseen lainmukaisista velvoitteista, erimielisyyksien selvittämiseksi ja sopimusten noudattamiseksi.

10. Ota yhteyttä CSC:hen

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä CSC:hen sähköpostitse asiakaspalvelu@csc.fi tai puhelimitse +358 (0)9 457 2821.

Otamme mielellämme vastaan käyttäjien palautetta näistä käyttöehdoista ja muista palveluihimme liittyvistä asioista.